Field 'online_resolution' doesn't have a default value SCC.LT - VOLVO SAAB - Volvo klubas, Saab klubas. - Straipsniai: Neatidþiausi vairuotojai – vilnieèiai ir „Honda“ savininkai

NEATIDþIAUSI VAIRUOTOJAI – VILNIEèIAI IR „HONDA“ SAVININKAI

Para Vaidas · 2007 balandio 27 17:12:05 · 0 komentarai · 5783 Periros · Spausdinti
Viena didþiausiø ðalies draudimo bendroviø "If draudimas" atliko tyrimà ir ávertino penkeriø metø ðalies avarijø statistikà. Tyrimas atskleidë, jog daþniausiai avarijas padaro vilnieèiai, rizikingiausi automobiliai yra "Honda", o avarijø kaltininkëmis daþniau tampa moterys nei vyrai.

"Profesionalus rizikos vertinimas leidþia nustatyti teisingas draudimo kainas, priklausomai nuo þmoniø patiriamos rizikos, todël "If draudimas" nuolatos analizuoja ávairiø gyvenimo srièiø pavojingumo tendencijas. Taip pat tikimës, kad ðie duomenys, dar kartà atkreips dëmesá á keliø saugumo problemà ir paskatins vairuotojus bûti atsargesnius", - sako "If draudimas" verslo direktorius Saulius Peleckas.

Anot "If draudimo" statistikos, avaringiausia savaitës diena – penktadienis, kada avarijø skaièius ðokteli 30 proc. Tuo tarpu saugiausiai vairuojama sekmadieniais, ðiomis savaitës dienomos avarijø skaièius atitinkamai sumaþëja 30 proc. Gruodþio 23 ir 24 – avaringiausios metø dienos, per kurias ávyksta 85 proc. daugiau nei vidutiniðkai eismo ávykiø. Beje, statistika rodo, kad metus vairuotojai pradeda saugiai – sausio 1 d. avarijø skaièius sumaþëja daugiau kaip tris kartus.

Tyrimo metu nustatyta, jog neatidþiausi vairuotojai gyvena Vilniuje: ið tûkstanèio privalomuoju vairuotojø civilinës atsakomybës draudimu apsidraudusiø vilnieèiø 72 tampa avarijø kaltininkais. Tai net treèdaliu daugiau nei kituose miestuose, kur tûkstanèiui apsidraudusiøjø vidutiniðkai tenka 48 avarijos.

Nors vyrø tarp apsidraudusiøjø privalomuoju vairuotojø civilinës atsakomybës draudimu yra tris kartus daugiau nei moterø, taèiau moterys 25 proc. daþniau nei vyrai tampa avarijø kaltininkëmis.

Vertinant rizikingumà pagal amþiø, matyti, kad daþniausiai avarijø kaltininkai yra 18-22 metø jaunuoliai, kurie jas sukelia per pirmuosius trejus metus nuo vairuotojo paþymëjimo gavimo. Tokie vairuotojai avarijas sukelia treèdaliu daþniau nei turintys 7 metø vairavimo patirtá.

Avarijø kaltininkai daþniausiai vairuoja automobilius "Honda", "Mazda ir "Nissan", kuriø darbinis tûris yra nuo 1,8 iki 2 l. Ádomu tai, kad pagal "If draudimo" statistikà, rizikingiausi automobiliai praëjusiais metais buvo tie, kurie pagaminti 2001 metais. Jie á avarijas patekdavo beveik dvigubai daþniau nei kiti automobiliai.
KOMENTARAI
Komentar dar neparayta.
RAYTI KOMENTAR
Turite prisijungti, nordami parayti komentar.
VERTINK!

Reitingas: 4/10 (217 balsai )